Превенция и преодоляване на домашното насилие в малките населени места на област Търговище

 

Проект „Превенция и преодоляване на домашното насилие в малките населени места на област Търговище” е финансиран от Министерство на правосъдието на Р България (Договор №  93-00-178/18.05.2018 г.).

 

Дългосрочна цел на проекта е: Прилагане на комплексен подход за ограничаване на домашното насилие в малките населени места в област Търговище.

Краткосрочните цели са:

 1. Осигуряване на достъпна и качествена социална услуга за пострадалите от домашно насилие от малките населени места.
 2. Предотвратяване на рецидиви на домашно насилие чрез работа с извършители на домашно насилие
 3. Повишаване чувствителността на подрастващите от малки населени места по проблема „домашно насилие“.
 4. Повишаване на капацитета на специалистите от различни институции за работа по случаи на домашно насилие в малките населени места.

Целеви групи: 60 жертви на домашно насилие от малки населени места в област Търговище; 4 извършители на домашно насилие от област Търговище; 150 ученици от малки населени места в област Търговище; 100 професионалисти, работещи с жертви и извършители на домашно насилие от област Търговище /полицаи, психолози, социални и здравни работници, кметове, педагози и др./.

 

Дейностите, който ще бъдат изпълнени са:

 • Предоставяне на услуги на пострадали от домашно насилие – психологическа, социална и юридическа подкрепа, процесуално представителство при водене на дела по ЗЗДН в ЦСРИ и чрез мобилни екипи в малките населени места на област Търговище;
 • Предоставяне на социални и психологически консултации за извършители на домашно насилие в област Търговище;
 • Обучения на ученици от малките населени места в област Търговище по темата „домашно насилие” по модела „връстници обучават връстници”;
 • Провеждане на ученически кампании за превенция на домашното насилие в малките населени места от област Търговище;
 • Изработване на 3 програми за превенция на домашното насилие в училищна среда;
 • Семинари с представители на институции в малките населени места /кметове, кметски наместници, читалищни секретари, районни полицейски инспектори, учители и др./ за разпознаване и докладване на случаи на домашно насилие;
 • Изработване на дипляна за жертви на домашно насилие от малките населени места и Наръчник за професионалисти;
 • Обучение на специалисти от различни институции /полицаи, психолози, социални и здравни работници, педагози и др./ за работа по случаи на домашно насилие в малките населени места;
 • Дейности по информация и публичност.

Очаквани резултати: Осигурена навременна защита и подкрепа на жертвите на домашно насилие от малките населени места, с ограничен достъп до социални услуги и професионална помощ; По-добра защита на жертви на домашно насилие, чрез Програма за работа с извършители на домашно насилие; Създаден детски модел за превенция на домашното насилие в училищна среда; Повишени знания и умения на представители на системите, които работят в малките населени места в област Търговище  за прилагане на координиран междуинституционален подход за защита на жертвите на домашно насилие.

Продължителността на проекта е 6 месеца.

Leave Comment

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *