Политика за закрила на детето

„АСОЦИАЦИЯ НАЯ“ е неправителствена организация в обществена полза, която работи за защита на правата на децата. Екипът на нашата организация е изцяло посветен на визията, да създадем общество от равноправни граждани, в което отношенията са базирани на толерантност, разбиране и зачитане на човешкото достойнство.

Мисията ни е оказване на психо-социална подкрепа, помощ и консултиране на уязвими групи от общността за постигане на равнопоставеност .

В работата си екипът на „Асоциация НАЯ“ се ръководи от принципа, че всяко дете имат право да бъде предпазено от навреждане, злоупотреба/ насилие и експлоатация, както е регламентирано в Конвенцията на ООН за правата на детето. Благосъстоянието на децата винаги е факторът с най-висок приоритет за хората, които работят в организацията. Съзнаваме, че наша отговорност е да създадем среда, в която децата са ценени и зачитани, техните потребности са от първостепенно значение, а възрастните насърчават тяхното участие.

Ние признаваме важността на родителите, семействата и други обгрижващи лица в живота на децата. Ангажираме се да прилагаме подходи, които насърчават подкрепящата среда около децата, да развиваме ресурса й и да я привличаме за партньор в осигуряването на най-добра грижа за децата.

ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА

Тази Политика е разработена, за да гарантира, че “Асоциация НАЯ” предприема всички възможни мерки за предотвратяване на злоупотребата/насилието над деца. Вероятността служители на организацията, наети експерти, доброволци или партньори да извършат актове на злоупотреба/насилие спрямо деца се възприема сериозно от нашата организация, затова сме отдадени на идеята да работим за предотвратяване на възможните рискове за децата.

Закрилата на детето представлява както екипна, така и лична отговорност. Всички служители ще бъдат запознати с необходимостта от интегриране на закрилата на детето във всички наши дейности. Политиката ще бъде разпространена до всички наши доброволци и партньори и ще стане част от писмените споразумения и договори на организацията с външни изпълнители.

Връзките с всеки, за когото бъде установено, че осъществява взаимоотношения, свързани със злоупотреба/насилие и експлоатация на деца, ще бъдат прекратени.

Основните цели на тази Политика са:

  • Ефективна закрила на децата, с които работим от злоупотреби, включително такива от страна на персонала, доброволците или партньорите на организацията.
  • Намаляване до минимум риска от злоупотреби с деца чрез въвеждането на ясни стандарти и процедури за отношението към децата.
  • Създаване на добри практики и премахване на лошите такива, за да можем всички да работим за среда, която е доказано безопасна и позитивна за децата.

ПРИНЦИПИ

Принципите, в които вярваме са:

  • Отговорност – Ние вярваме, че всички деца имат еднакво право на закрила от насилие и експлоатация и всеки от нас има отговорността да подкрепя закрилата на децата. Като неправителствена организация, която работи с деца, приемаме като наше задължение да полагаме грижи за децата и техните представители. При работата си с външни лица и организации поемаме отговорността Политиката за закрила на детето да бъде неизменна част от отношенията ни.
  • Зачитане – Във всичките си действия по прилагане на настоящата политика и съпътстващите я процедури, организацията ще се ръководи от разбирането, че интересите на детето са най-важни. Екипът, който работи с деца ще зачита техните индивидуални способности, отговорностите, правата и задълженията на родителите, съобразявайки се с техните културни, религиозни и етнически специфики. Ангажимент на организацията е да осигури среда, където децата се чувстват защитени и могат свободно да говорят за всичко, което ги вълнува, без да бъдат дискриминирани или да изпитват срам.
  • Участие – Децата имат право да получават информация, да задават въпроси, да правят избор, и да взимат решения. Те ще бъдат насърчавани да оползотворяват в пълна степен своите заложби, като се предлагат възможности за равен старт на всички. На всички етапи от процеса на работа с децата, те и техните семейства ще бъдат включвани пълноценно в оценките, решенията и тяхното прилагане.
  • Диалог – Ще бъде създадена среда, в която открито се обсъждат въпроси на закрилата на детето, както между възрастните, така и между деца и възрастни. Организацията ще работи за да се даде възможност за открита комуникация, както вътре между членовете на екипа, така и между организацията и нейните партньори, за прилагането на общи политики и практики за закрилата на детето
  • Прозрачност – Всеки новопостъпил член на екипа ще бъде запознат с Политиката на закрила на детето. Това се отнася както до служителите на организацията, така и за нейните доброволци и партньори. Политиката ще бъде публикувана на сайта на организацията.

Политиката за закрила на детето на „Асоциация НАЯ“можете да прочетете ТУК

Child protection policy in English

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *