ПРОЕКТ „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство

Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ” ще работи за повишаване на капацитета и устойчивостта на 12 граждански организации в България, които подкрепят жертви на домашно насилие, за намаляване на негативното въздействие на пандемията COVID-19 върху техния активизъм. Той отговаря на потребността на НПО сектора, който работи с уязвими групи да намери нови подходи и решения за осъществяване на дейността си в условията на ограничения и рестрикции.

Проектът ще направи гражданските организации по-адаптивни към новите условия на кризата с COVID-19, като им даде компетенции да работят в дигитална среда и да използват новите технологии, за да поддържат дейността си. Това ще има принос за решаване на проблема с трудния достъп на жертвите до социалните услуги при въвеждане на забрани и ограничителни мерки по време на пандемията и след това. През изминалите месеци на много места в страната бяха приложени добри практики на дистанционно консултиране на пострадалите, които проектът ще изследва, анализира и разпространи чрез събития за обмяна на опит и споделяне на експертиза – Наръчник и уебинар.

Като резултат от проекта гражданските организации ще са по-устойчиви на кризата и ще поддържат своята дейност, включително услугите си за пострадали от домашно насилие, без прекъсване. Целева група са 12 граждански организации от цяла България. Проектът ще донесе ползи на пострадалите от домашно насилие, които  са подкрепяни от тези НПО, за да получават непрекъсната и достъпна защита и подкрепа.

Проектът допринася за намаляване на отрицателните ефекти от COVID-19 върху  гражданските организации в България, които работят с жертви на домашно насилие. Пандемията и свързаните с нея ограничителни мерки поставиха НПО, които предоставят подкрепа на пострадали, в нова и непозната за тях среда. След като бяха наложени забрани за посещения на социалните услуги, НПО изпаднаха в много трудна ситуация в пряката си работа, защото нямаха директен достъп до целевата си група.

Появи се спешна нужда от търсене на нови решения за консултиране от дистанция, за които голяма част от организациите не бяха подготвени практически. Липсваха им знания и умения за работа в дигитална среда, имаха ограничения в техническите си ресурси и в софтуера за дигитална комуникация. Появиха се специфични трудности в контактите с пострадалите, защото те бяха под постоянно наблюдение и контрол в домовете си. Всичко това имаше отрицателно въздействие върху гражданските организации и върху хората, на които помагат.

Тази публикация е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение „Асоциация НАЯ”  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *