ПОДКРЕПАТА ЗА ЖЕРТВИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯ

Започна национално проучване на добрите практики и предизвикателствата в подкрепата на жертви на домашно насилие по време на пандемията. Изследването се изпълнява от Асоциация НАЯ в рамките на Проект „НОВА ЛИНИЯ СРЕЩУ ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ”, реализиран с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Предстои да се направят интервюта с жертви на домашно насилие от област Търговище и организации, които работят с пострадалите от цялата страна за нагласите им спрямо използването на новите технологии за дистанционно консултиране на пострадалите по време на епидемична обстановка. Цялата събрана информация от интервютата ще се анализира, за да се видят предизвикателствата и добрите практики от онлайн консултирането и работата в дигитална среда. Предстои да се изработи и специален Наръчник за подкрепа на жертви на домашно насилие в условията на COVID-19.

„Пандемията и свързаните с нея ограничителни мерки поставиха НПО, които предоставят подкрепа на пострадали, в нова и непозната за тях среда. Появи се спешна нужда от търсене на нови решения за консултиране от дистанция, за които голяма част от организациите не бяха подготвени практически. Липсваха им знания и умения за работа в дигитална среда, имаха ограничения в техническите си ресурси и в софтуера за дигитална комуникация. Появиха се специфични трудности в контактите с пострадалите, защото те бяха под постоянно наблюдение и контрол в домовете си. Всичко това имаше отрицателно въздействие върху гражданските организации и върху хората, на които помагат.”, припомни ръководителят на проекта Светла Сивчева.

Тя обясни, че този проект е важен не само за организациите, но и за техните клиенти, защото случаите на домашно насилие в условията на пандемия и социална изолация се увеличават. Жертвите на домашно насилие, основно жени и деца, са силно засегнати от COVID-19 в почти всички сфери на живота си. Дори при нормална обстановка те са уязвима група, а пандемията и рестриктивните мерки от нея задълбочиха проблемите им и доведоха до нови – загуба на работа и доходи, влошено здраве, изолация от близките, невъзможност за докладване на насилието и защита.

„Важно е в тази ситуация да се работи за укрепване на капацитета на гражданските организации, които, дори при наложените ограничения заради пандемията, трябва да са в най-близък контакт с пострадалите.”, поясни Сивчева и допълни, че проектът ще укрепи капацитета на НПО, за да не преустановят работата си и по този начин една особено уязвима група, която е във висок риск от бедност, социално изключване и рецидиви от насилие, да има достъп до помощ и защита.

Тази публикация е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Сдружение „Асоциация НАЯ”  и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *