Мобилна подкрепа и грижа за жертви на домашно насилие от малки населени места в област Търговище

Основната цел на Програмата е защита на жените и децата, жертви на домашно насилие, които живеят в малките населени места в област Търговище. Приоритетно ще се работи за идентифицирането на жените и децата, които са жертви на насилие и подкрепата им да потърсят помощ. Заради нормализирането на насилието над жени и деца в малките и затворени общности, пострадалите там с години търпят агресията, без да потърсят помощ. Те са изцяло зависими – без доходи, без жилище, без помощ от близкото си обкръжение и ако не получат подкрепа не биха се осмелили да се заявят и да предприемат действия за прекратяване на насилието.

Специфични цели:

  • Осигуряване на мобилни екипи от специалисти, които да оказват професионална помощ за емоционалното и социално възстановяване на пострадали от домашно насилие чрез изнесени приемни в малки общини. Избрани са средищни градове, които са така позиционирани, че до тях може лесно да се стигне от прилежащите им села. По този начин Програмата ще работи максимално близо до хората, които имат нужда от подкрепа и ще даде възможност повече пострадали да се заявят и да потърсят помощ. Предлаганата подкрепа ще е комплексна, за да могат жертвите емоционално да се стабилизират, да възстановят своите социални умения, трудови навици, комуникация с близките. Целта е да се преодолеят ограниченията и дефицитите в следствие на насилието и пострадалите да станат пълноценни личности. Това е особено важно за децата, жертви на насилие, за които травмите са дълготрайни и нарушават функционирането им в семейството, в училище, сред приятели.
  • Прекратяване на домашното насилие и защита на жертвите от малки населени места, чрез безплатни консултации с адвокат и водене на дела по ЗЗДН. Изпълнението на тази цел е много важно, за да се гарантира, че жените и децата нямат да бъдат подлагани повече на насилие. Ограничителните мерки за извършителят на насилие да напусне дома и да не доближава жертвите дава възможност пострадалите да останат в жилището си и да имат по-голяма сигурност за бъдещето. За жените от малките населени места това е важно, защото те няма къде да отидат, ако трябва да напуснат дома си и има риск да продължат да търпят насилието.  
  • Превенция на риска от крайна бедност и маргинализация на рискови групи жени и деца, жертви на домашно насилие. Пострадалите от домашно насилие са особено уязвими да изпаднат в социална изолация. Жените не разполагат с ресурси, с които да се грижат за себе си и за децата си. Насилието води след себе си и редица други проблеми, които влошават качеството им на живот и здравето им. Стига се до трупане на отсъствия на децата  в училище и прекъсване на образованието им. За преодоляването на тези рискове трябва да се работи целенасочено, защото в противен случай жените и децата ще останат в пълна изолация, ще бъдат изтласкани от всички сфери на обществото, без никакви възможности да вземат решения за собствения си живот и да влияят на процесите в общността, без социални и граждански права.
  • Подкрепа за преодоляване на икономическите, социални и здравни последици от Covid кризата за жертвите на домашно насилие от малките населени места. Предизвикателствата които донесе Covid пандемията в по-голяма степен засегнаха жените и децата, жертви на домашно насилие, защото ги поставиха под постоянното наблюдение и контрол на извършителите на насилие и ги ограничиха във възможностите им да търсят помощ. Тези негативи продължават да са налице, въпреки постепенното нормализиране на обстановката в страната. Част от жените загубиха доходите си по време на кризата, останаха без работа, защото трябваше да са в къщи и да се грижат за децата си. Появиха се нови потребности от покриване на най-належащите нужди от храна, лекарства, дрехи и обувки, сметки за ток и вода. Програмата за мобилна услуга за жертви на домашно насилие е възможност пострадалите да бъдат подкрепени с най-необходимото, за да живеят по-добре.

Програмата е за рехабилитация и интеграция на пострадали от домашно насилие от малките населени места. Тя включвакомплексна система от социални, психологически, педагогически и правни дейности, насочени към възможно най-пълно възстановяване на жертвите за социална самостоятелност и участие в живота на обществото в максимално възможната степен.

Дейностите са:

1. Закупуване на служебен автомобил – служебният автомобил на организацията е стар и често аварира. Налага се спешната му подмяна, защото не е икономически изгодно и целесъобразно да се инвестира в непрекъснатите му ремонти. За да решим този проблем в края на миналата година се обърнахме към дарител от Швейцария, който до момента е подкрепял организацията ни със средства за деца, жертви на домашно насилие. До момента са събрани 13 000 лева за закупуването на нов автомобил. Нужни са още 2 000 лева, за да се осигури технически надежден, здрав и високопроходим автомобил, който е нужен за мобилната услуга в малките населени места.

2.Социално консултиране

Дейности, свързани с предоставяне на информация в областта на правовата защита, социалната закрила и възможностите за подкрепа на пострадали от домашно насилие –  изисквания, срокове, необходими документи, институции, от които може да бъде получена защита и подкрепата. Имайки предвид, че домашното насилие засяга негативно почти всички сфери от живота на жертвите – доходи, заетост, жилищни нужди, достъп до здравеопазване, достъп до образование за децата и др., социалното консултиране е необходимо, за да бъдат подкрепени пострадалите за защита на правата си и за социална и икономическа независимост.

3.Социална рехабилитация

Социалната рехабилитация включва обучения в умения за самостоятелен живот и създаване на условия за социални контакти. Пострадалите от домашно насилие са уязвима група, която е изложена на социална изолация и в резултат на претърпяното насилие жертвите са изгубили голяма част от социалните си контакти, имат нарушена комуникация с близкото си обкръжение, зависими са икономически от извършителите на насилие. Чрез тази дейност се работи за привличането на близки и роднини като подкрепяща среда, изграждане на умения за пълноценно участие в обществения живот и създаване на социални контакти.

4. Подкрепа за емоционално възстановяване

Тази дейност се реализира чрез консултиране и различни терапевтични дейности. Целта е преодоляване на травмите, формиране на умения за вземане на адекватни решения, повишаване на самооценката и справяне със стреса. Насочена е към възстановяване и поддържане на психическото равновесие на жените и децата. Емоционалната рехабилитация е един от позитивните фактори при подпомагане процеса на социализация и социално включване на пострадалите от домашно насилие.

5.Правно консултиране и процесуално представителство

Осъществява се от адвокат и включва консултиране на жертвите на домашно насилие по Закона за защита от домашното насилие (ЗЗДН), Правилника за прилагане на ЗЗДН, Семейния кодекс, Закона за закрила на детето (ЗЗД), Правилника за прилагане на ЗЗД. Дейността включва още подготовка на молби и преписки на клиентите до Полиция, Прокуратура, Съд, както и процесуално представителство в Съда по Закона за защита от домашното насилие.

6.Социално посредничество

При работата по случаи на жертви на домашно насилие се предоставя координирана подкрепа на клиентите. Съдейства се за решаване на социално битови проблеми, трудова реализация, професионална квалификация, подобряване на жилищни условия, достъп до здравни грижи, достъп до образование за децата, хуманитарна помощ и др. Подготвят се документи за пред различни институции, при нужда потребителите се придружават до полиция, социални служби, съд, прокуратура, бюра по труда, училища, медицински служби и др.

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *