СТАНИ ЧАСТ ОТ ЕКИПА НИ

„Асоциация НАЯ“ обявява конкурс за длъжността Директор на Център за социална рехабилитация и интеграция за пострадали от домашно насилие в град Търговище.

Кратко описание на длъжността:

Директорът на Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ) за пострадали от домашно насилие е пряко подчинен на Председателя на Управителния съвет на Сдружение „Асоциация НАЯ”. Задълженията му са свързани с организиране и координиране на цялостната работа на Центъра. Той контролира работата с потребителите, изпълнението на държавните стандарти в областта на социалните услуги, навременното изпълнение на задачите, спазването на планирания график, ефективно използване на ресурсите. Организира ежеседмични екипни сбирки за обсъждане на случаи в Центъра. Изготвя месечните и годишни отчети за дейността на Центъра. Обезпечава предоставянето на сигурна и безопасна среда на персонала и на потребителите. Анализира резултатите от предоставяната социална услуга, дефинира проблемите при реализирането й, оценява рисковете и разработва предложения и насоки за бъдещо развитие. Носи отговорност за техническото и финансовото отчитане на дейността пред контролиращите институции, финансиращите организации и пред Управителния съвет на Сдружението.

Минимални изисквания:

• Степен на завършено образование – магистър; специалности – „Социални дейности”, „Психология”, „Клинична социална работа”, „Клинична психология”, „Социален мениджмънт“ или еквивалентна специалност;

• Професионален опит – минимум 3 (три) години професионален опит в сферата на социалните услуги.

Специални изисквания:

• Да няма наложено дисциплинарно наказание „Уволнение” по Кодекса на труда;

• Да не е лишаван по съдебен ред от правото да заема съответната длъжност;

• Да не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер;

• Познаване на нормативните документи, касаещи предоставянето на социални услуги; Познаване на Законодателството за защита от домашното насилие; Познаване на трудовото законодателство.

Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидата:

• Управленски и административен опит в социалната сфера;

• Лидерски умения, умения за работа в екип; ориентация към резултати, мотивация за работа, комуникативност, отговорност.

• Чувствителност и нетолерантност към всички форми на насилие; психологическа нагласа за работа с пострадали от домашно насилие, техните семейства и близки;

• Компютърна грамотност;

• Владеене на английски език;

• Активен шофьор, В категория.

Начин за провеждане на конкурса :

Конкурсната процедура ще се проведе чрез:

1. Подбор по документи*

2. Интервю

*Само одобрените на първи етап кандидати ще получат покана за явяване на интервю.

Необходими документи за кандидатстване:

• Заявление за участие в конкурс (в свободен текст);

• Мотивационно писмо;

• Автобиография – европейски формат.

• Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен и специалност;

• Копия от документи за придобита допълнителна квалификация;

• Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобит ранг (при наличие на такъв);

• Препоръка от предишен работодател

Документите за участие в конкурса се приемат всеки работен ден от 9.00 часа до 17.00 часа в офиса на „Асоциация НАЯ” в гр. Търговище, ул. „Антим I” №37, по електронна поща: naia_s@abv.bg или чрез сайтовете и платформите за търсене на работа, в които е публикувана обявата.

Лице за контакти: Петя Стефанова

Телефон за контакти: 0 879 606855

Краен срок за подаване на документите – 17.00 часа на 9 септември 2022 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *