ПРОЕКТ ASAP 2.0

Необходимостта от ефективно сътрудничество между услугите за подкрепа на жертви на домашно насилие и програмите за извършители е една от ключовите стратегии за справяне с ескалацията на домашното насилие, предизвикана от извънредната COVID ситуация. Основно предизвикателство, пред което са изправени доставчиците на услуги за пострадали по време на пандемията е, че след преминаване към онлайн консултиране, стана много трудно да се идентифицира и оцени риска за жертвите. За да се компенсира това на много места се изградиха добри модели на сътрудничество между услугите за пострадали, програмите за извършители и останалите институции. Те помогнаха да се намерят и приложат конструктивни решения за управление на случаите, които да гарантират безопасността на жертвите и да намалят риска от ново насилие върху тях.

Именно в този контекст проектът ASAP 2.0 се фокусира върху превенцията и предотвратяването на домашното насилие от една страна чрез работещи и ефективни програми за извършители и от друга страна чрез междуинституционални мрежи. Този проект е замислен като продължение на инициативата ASAP и има за цел да повиши ефективността на програмите за работа с извършители чрез прилагане на системен подход, който се основава на експерименталните методологии на предишния проект ASAP.

Нашата работа

ASAP 2.0 ще развие и надгради работата, извършена в рамките на предишния проект ASAP и ще повиши възможностите за ефективно сътрудничество между програмите за извършители, услугите за подкрепа на жертви и съответните заинтересовани страни, за да се гарантира безопасността на пострадалите и да се намалят рисковете за тях.  

Проектът ще:

 • Обучи служителите на партньорските организации чрез дейности за обмяна на опит и изграждане на капацитет
 • Надгради и усъвършенства съществуващите инструменти за справяне с кибернасилието, защитата на децата и проблемите, свързани с COVID, включително чрез създаването на модел на споразумение за сътрудничество между няколко институции
 • Тества пилотно протокола в Италия, България, Гърция и Кипър
 • Разработи национални програми за изграждане на капацитет, насочени към разширяване на обхвата на протокола в участващите страни
 • Разпространи информация и знания по темата на национално и европейско ниво

Проектът ще предостави подобрени инструменти за сътрудничество между програми за извършители, услуги за подкрепа на жертви и други институции на английски, немски, български, гръцки и италиански език, както и програма за изграждане на капацитет, която може да се приложи в целия ЕС.

Резултати:

 • Програма и инструменти за изграждане на капацитет на професионалисти
 • Национални препоръки за междуинституционално сътрудничество в работата с извършители на домашно насилие
 • Фина настройка на протокол ASAP2 и Споразумение за междуинституционално сътрудничество

Екип на проекта:

Проектът ASAP 2.0 е разработен от международен консорциум от организации, който включва:

 • UCPU – Una Casa per l’Uomo –  неправителствена организация, специализирана в превенцията и борбата с насилието в интимните отношения, Италия.
 • Асоциация НАЯ – гражданска организация в област Търговище, което има за цел да насърчава равните права и възможности на жените и мъжете във всички сфери на икономическия и социален живот, България.
 • UWAH – неправителствена организация, активна в насърчаването и защитата на правата на жените и децата, повишаването на осведомеността и застъпничеството за правата на човека на местно, национално и европейско ниво, Гърция.
 • APHVF/SPAVO – Асоциация за превенция и справяне с насилието в семейството, е неправителствена организация, която предоставя подкрепа на жертви и извършители на насилие и дейности за повишаване на осведомеността на широката общественост, Кипър.
 • WWP EN – Европейска мрежа за работа с извършители на домашно насилие, Германия и Европа.

Декларация

Съдържанието на тази публикация представя само възгледите на автора и е изцяло негова отговорност. Европейската комисия не носи никаква отговорност за използването на информацията, която се съдържа в публикацията.

Работата с извършители на домашно насилие е във фокуса на нов европейски проект

За усъвършенстването на програмите за работа с извършители на домашно насилие ще работи нов европейски проект, в който България е представена от Асоциация НАЯ, Търговище. Неправителствената организация е част от международния консорциум, който през следващите две години ще реализира проект  ASAP 2.0. в подкрепа на пострадали от домашно насилие. Останалите партньори са от Кипър, Гърция, Германия и Италия. Финансирането е от Европейската комисия.

Фокусът на проекта са специализираните програми за работа с извършители на домашно насилие в различните държави и възможностите те да станат по-ефективни.

„Работата с извършители на домашно насилие е един от ключовите елементи за превенция на домашното насилие и недопускането на рецидиви. Това разбиране формира основата на проект ASAP 2.0, чиято цел е да има по-добра защита за пострадалите, чрез ефективни програми за корекция на поведението на насилниците. Сътрудничеството между двете програми – за пострадали и за извършители, е от ключово значение, за да се отговори адекватно на ескалацията на домашното насилие, предизвикана от извънредната COVID ситуация. Повишеният риск от насилие от интимния партньор, като последица от пандемията, е проблем в страните-членки на ЕС и в световен мащаб. Затова са нужни и нови решения.”, обясниха от Асоциация НАЯ.

Българската организация за втори път участва в такъв проект по покана на Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие. Преди една година в рамките на подобна инициатива беше разработен и тестван оперативен протокол за сътрудничество между специалистите, които подкрепят пострадали от домашно насилие и колегите им, които работят с извършителите. Този протокол вече е част от процедурите на Асоциация НАЯ.

„Постигнахме голям напредък в подобряването на сътрудничеството между нашата услуга за подкрепа на жертви и програмата ни за извършители, след прилагането на протокола ASAP и практическите инструменти към него, за измерване и оценка на ефективността. Очакваме в новия проект да актуализираме и подобрим протокола, като добавим няколко изключително важни теми – ситуацията с COVID-19, предизвикателствата на онлайн консултирането и закрилата на децата. За нас е много важно да работим и за укрепване на междуинституционалното сътрудничество. Сигурна съм, че в края на този проект ще успеем да представим на европейско ниво един ефективен модел за координирана подкрепа на жертвите на домашно насилие”, каза Светла Сивчева, председател наАсоциация НАЯ.

Българската организация ще е водеща на всички обучителни дейности по проекта. Тя ще изработи специална програма за повишаване на капацитета на професионалисти, които работят в различни социални услуги с пострадали и с извършители на домашно насилие.

https://www.work-with-perpetrators.eu/projects/asap2 – страница на проекта на английски език

Декларация

Съдържанието на тази публикация представя само възгледите на автора и е изцяло негова отговорност. Европейската комисия не носи никаква отговорност за използването на информацията, която се съдържа в публикацията.


Започва тестване на протокол за сътрудничество в работа с жертви

и извършители на домашно насилие

Специален протокол за сътрудничество между специалисти, които работят с пострадали от домашно насилие и с извършители, ще бъде пилотно тестван в Търговище през следващата една година. Инструментът беше разработен от международен екип и ще бъде приложен едновременно в четири европейски държави от международния консорциум, който реализира проект  ASAP 2.0. в подкрепа на пострадали от домашно насилие. Останалите партньори са от Кипър, Гърция, Германия и Италия. Финансирането е от Европейската комисия.

Протоколът трябва да бъде приложен към общо 50 партньорски двойки, в които е имало или в настоящия момент има домашно насилие. Важно условие е извършителят на насилието да е включен в програма за корекция на поведението си. Такава програма „Асоциация НАЯ” изпълнява от 8 години.

„Очакваме по време на тестването да направим сътрудничеството между Програмата ни за пострадали и Програмата за извършители още по-добро. Към протокола за взаимодействие, който ние използваме в последните две години, в момента добавяме няколко изключително актуални теми – COVID кризата, закрилата на децата и онлайн насилието. Това са нови актуални предизвикателства, които нашите специалисти трябва да отчитат, ако искаме да сме още по-полезни на пострадалите.”, обясниха от неправителствената организация.

До края на месец септември предстои първата обща среща на всички консултанти, които работят с жертви и с извършители, а след това по всеки отделен казус ще има минимум три срещи между водещите специалисти, за да се оценява риска, в това число за децата.  

Промяната в поведението на извършителите се мери със специален въпросник, на който те отговарят поне три пъти – в началото, в средата и в края на Програмата. Същите въпроси се задават и на пострадалите. Те касаят различните форми на домашно насилие, влиянието им върху жертвите, подаването на сигнали до полицията, както и бъдещето на партньорската връзка. Въпросникът е разработен от Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие, а „Асоциация НАЯ” е единствената българска организация, която го прилага.

Сдружението ще е водещо на всички обучителни дейности по проекта. То ще изработи специална програма за повишаване на капацитета на професионалисти, които работят в различни социални услуги с пострадали и с извършители на домашно насилие.

https://www.work-with-perpetrators.eu/projects/asap2 – страница на проекта на английски език

Декларация

Съдържанието на тази публикация представя само възгледите на автора и е изцяло негова отговорност. Европейската комисия не носи никаква отговорност за използването на информацията, която се съдържа в публикацията.


ОБУЧЕНИЕ В ПОЛИЦЕЙСКИТ УПРАВЛЕНИЯ В ТЪРГОВИЩЕ, ПОПОВО И ОМУРТАГ

По покана на Областната дирекция на МВР в Търговище проведохме три семинара в Полицейските управления в региона – на 15 август в Попово, на 17 август в Омуртаг и на 5 септември в Търговище. Участваха общо 69 полицейски инспектори.

Декларация

Съдържанието на тази публикация представя само възгледите на автора и е изцяло негова отговорност. Европейската комисия не носи никаква отговорност за използването на информацията, която се съдържа в публикацията.


ОБУЧИХМЕ 60 ПСИХОЛОЗИ И СОЦИАЛНИ РАБОТНИЦИ ОТ ЦЯЛА БЪЛГАРИЯ

В рамките на три обучения представихме модела за междуинституционално сътрудничество ASAP 2.0, който беше тестван в България през последната една година. В обученията участваха професионалисти от цялата страна, които подкрепят пострадали от насилие и работят с извършители на насилие.

Участниците оцениха високо теоретичната част на обучението, свързана с няколко теми – безопасността на децата при работа с извършители на домашно насилие, дигиталното насилие, семейните отношения през призмата на ролите на половете, сътрудничеството при извънредни ситуации.

Темата за междуинституционалното сътрудничество беше много актуална за участниците.Те обсъдиха необходимостта да бъдат поканени всички заинтересовани страни в процеса. По време на дискусиите бяха дадени примери за добри практики, които се прилагат на местно ниво. Изразена бе необходимостта от приемане на Национален координационен механизъм за сътрудничество при случаи на домашно насилие.
Участниците оцениха протокола ASAP и неговите инструменти като много полезни. В обратната връзка, получена от участниците, 65% споделят, че обучението напълно е оправдало очакванията им. Същият процент казват, че се чувстват по-подготвени да работят по темата след обучението. 73% казват, че могат да използват наученото в работата си.

Декларация

Съдържанието на тази публикация представя само възгледите на автора и е изцяло негова отговорност. Европейската комисия не носи никаква отговорност за използването на информацията, която се съдържа в публикацията.


ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Работата с извършители на домашно насилие е от решаващо значение за справяне с проблема. Този принцип е в основата на проекта ASAP 2.0,  който има за цел да защити пострадалите от домашно насилие чрез повишаване на качеството на програмите за извършители и насърчаване на координираните междуинституционални реакции по случаите. От 2022 г. екипът на ASAP 2.0 работи за внедряването на стандартизирана методология за сътрудничество между Програмите за извършители и Услугите за подкрепа на жертви, както и за партньорство с основните институции и организации, които участват в оценката на риска и управлението на случаи.

След две години ангажираност по тази тази тема в Италия, България, Кипър и Гърция, ние сме горди да представим протокола ASAP 2.0. Той предоставя рамката за по-добро сътрудничество между професионалистите в Програмите за извършители и Услугите за подкрепа на жертви на домашно насилие. Протоколът има универсално приложима и гъвкава структура, подходяща за прилагане във всички случаи на домашно насилие, като се съобразява със специфичния капацитет и контекст на различните организации и различните държави. Кликнете върху този линк за да изтеглите ASAP 2.0 протокола и инструментите към него.

От името на Сдружение „Асоциация НАЯ“, като партньорска организация по проекта в България, Ви каня да се присъедините към предстоящото онлайн събитие „Изграждане на по-силно бъдеще – Стратегии и практики за установяване на ефективен координиран отговор срещу домашното насилие“ на 19 април 2024 г.

Партньорите по проекта ще споделят протокола и инструментариума ASAP 2.0, които са от съществено значение за установяване на координиран междуинституционален отговор срещу домашното насилие. В събитието ще участват и експерти, които ще презентират най-добрите европейски практики и модели на сътрудничество в превенцията и борбата с домашното насилие.

Можете да видите програмата на събитието и да се регистрирате безплатно ТУК.

Декларация

Съдържанието на тази публикация представя само възгледите на автора и е изцяло негова отговорност. Европейската комисия не носи никаква отговорност за използването на информацията, която се съдържа в публикацията.


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОЕКТ

Декларация

Съдържанието на тази публикация представя само възгледите на автора и е изцяло негова отговорност. Европейската комисия не носи никаква отговорност за използването на информацията, която се съдържа в публикацията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *