# Превенция на домашното насилие

Проектът се финансира от Министерство на правосъдието на Република България
Договор №93-00-83/14.07.2023 г
Конкретни цели на проекта (краткосрочни и дългосрочни)Дългосрочна цел: Прилагане на комплексен подход за ограничаване на домашното насилие чрез превенция, подкрепа и защита на пострадалите в област Търговище. Краткосрочни цели: 1. Осигуряване на достъпна и качествена защита, възстановяване и реинтеграция на пострадали от домашно насилие чрез непрекъснатост на услугите; 2. Предотвратяване на рецидиви на домашно насилие чрез гъвкава работа с извършители на домашно насилие; 3. Повишаване информираността на ученици от 9-12 клас по проблема „домашно насилие“, чрез разработване на програма за превенция в 3 училища от област Търговище.
Целеви групиЖертви на домашно насилие от област Търговище, включително пострадали от малките и отдалечени населени места; Извършители на домашно насилие от област Търговище; Учители и педагогически спецrалисти от 3 училища в област Търговище.
Място на изпълнениеОбласт Търговище
Период на изпълнение23 юни 2023 – 23 октомври 2023
Основни дейностиИнформиране, консултиране, застъпничество, посредничество и терапия на пострадали от домашно насилие; Супервизии на консултантите от социалните услуги; Водене на дела по Закона за защита от домашното насилие; Психологическо и социално консултиране на извършители на домашно насилие; Проучване и анализ на съществуващите политики и програми за превенция на домашното насилие в училищна среда в три училища от област Търговище; Изработване на модел на Програма за превенция на домашното насилие в училищна среда за ученици от 9-12 клас; Обучение на 20 учители и педагогически специалисти от област Търговище за изработване и внедряване на Програми за превенция на домашното насилие за ученици от 9-12 клас в три училища.
Очаквани резултатиОсигурена непрекъсната правова защита, емоционална и социална подкрепа  на жертвите на домашно насилие от област Търговище; Намален риск от рецидиви на домашно насилие чрез специализирана Програма за работа с извършители на домашно насилие; Създаден модел за превенция на домашното насилие в училищна среда.

Координиран междуинституционален отговор срещу насилието над възрастни жени

MARVOW 2.0 е проект, който се фокусира върху изграждане и затвърждаване на сътрудничество между различните институции за защитата от насилие на възрастните хора и особено на възрастните жени. Той се финансира по Програмата за граждани, равенство, права и ценности (CERV) на Европейската комисия (CERV-2022-DAPHNE). Координатор е Австрийската автономна мрежа на приютите за жени, Verein AÖF.

Основната цел на проекта е подобряване на безопасността и благосъстоянието на децата, преживели домашно насилие, чрез повишаване на ефективността на програмите за работа извършители в България за дефиниране и прилагане на модел, ориентиран към безопасността на децата при оценката и управлението на случаите на насилие в семейството, в които участват деца.

Проект „Включване на новите реалности в традиционните подходи при подкрепата на жертви на домашно насилие в област Търговище“ Договор № 93-00-118/12.08.2022 г., финансиран от Министерство на правосъдието на Р България.

Дългосрочна цел: Укрепване на системата за борба с домашното насилие в област Търговище.

Краткосрочни цели: 1. Осигуряване на достъпна и качествена защита, възстановяване и реинтеграция на пострадали от домашно насилие чрез непрекъснатост на услугите; 2. Предотвратяване на рецидиви на домашно насилие чрез гъвкава работа с извършители на домашно насилие; 3. Повишаване на ефективността при прилагане на ЗЗДН чрез прилагане на адаптивни и устойчиви подходи за междуинституционално сътрудничество.

Основни дейностиКонсултиране, застъпничество, посредничество и терапия на пострадали от домашно насилие – присъствено и онлайн; Супервизии на консултантите от социалните услуги; Водене на дела по Закона за защита от домашното насилие; Психологическо и социално консултиране на извършители на домашно насилие; Обучение на професионалисти, които извършват защита, в случаите на домашно насилие.
Очаквани резултатиОсигурена непрекъсната правова защита, емоционална и социална подкрепа  на жертвите на домашно насилие от област Търговище; Намален риск от рецидиви на домашно насилие чрез специализирана Програма за работа с извършители на домашно насилие; Повишен капацитет на екипа на  Програмата за работа с извършители на домашно насилие за консултиране в онлайн среда; Повишен капацитет на лицата, които извършват защита на пострадали от домашно насилие, за използване на новите технологии в междуинституционалното сътрудничество.

Необходимостта от ефективно сътрудничество между услугите за подкрепа на жертви на домашно насилие и програмите за извършители е една от ключовите стратегии за справяне с ескалацията на домашното насилие, предизвикана от извънредната COVID ситуация. Основно предизвикателство, пред което са изправени доставчиците на услуги за пострадали по време на пандемията е, че след преминаване към онлайн консултиране, стана много трудно да се идентифицира и оцени риска за жертвите. За да се компенсира това на много места се изградиха добри модели на сътрудничество между услугите за пострадали, програмите за извършители и останалите институции. Те помогнаха да се намерят и приложат конструктивни решения за управление на случаите, които да гарантират безопасността на жертвите и да намалят риска от ново насилие върху тях.

Именно в този контекст проектът ASAP 2.0 се фокусира върху превенцията и предотвратяването на домашното насилие от една страна чрез работещи и ефективни програми за извършители и от друга страна чрез междуинституционални мрежи. Този проект е замислен като продължение на инициативата ASAP и има за цел да повиши ефективността на програмите за работа с извършители чрез прилагане на системен подход, който се основава на експерименталните методологии на предишния проект ASAP.

Нашата работа

ASAP 2.0 ще развие и надгради работата, извършена в рамките на предишния проект ASAP и ще повиши възможностите за ефективно сътрудничество между програмите за извършители, услугите за подкрепа на жертви и съответните заинтересовани страни, за да се гарантира безопасността на пострадалите и да се намалят рисковете за тях.  

Проектът ще:

 • Обучи служителите на партньорските организации чрез дейности за обмяна на опит и изграждане на капацитет
 • Надгради и усъвършенства съществуващите инструменти за справяне с кибернасилието, защитата на децата и проблемите, свързани с COVID, включително чрез създаването на модел на споразумение за сътрудничество между няколко институции
 • Тества пилотно протокола в Италия, България, Гърция и Кипър
 • Разработи национални програми за изграждане на капацитет, насочени към разширяване на обхвата на протокола в участващите страни
 • Разпространи информация и знания по темата на национално и европейско ниво

Проектът ще предостави подобрени инструменти за сътрудничество между програми за извършители, услуги за подкрепа на жертви и други институции на английски, немски, български, гръцки и италиански език, както и програма за изграждане на капацитет, която може да се приложи в целия ЕС.

Резултати:

 • Програма и инструменти за изграждане на капацитет на професионалисти
 • Национални препоръки за междуинституционално сътрудничество в работата с извършители на домашно насилие
 • Фина настройка на протокол ASAP2 и Споразумение за междуинституционално сътрудничество

Екип на проекта:

Проектът ASAP 2.0 е разработен от международен консорциум от организации, който включва:

 • UCPU – Una Casa per l’Uomo –  неправителствена организация, специализирана в превенцията и борбата с насилието в интимните отношения, Италия.
 • Асоциация НАЯ – гражданска организация в област Търговище, което има за цел да насърчава равните права и възможности на жените и мъжете във всички сфери на икономическия и социален живот, България.
 • UWAH – неправителствена организация, активна в насърчаването и защитата на правата на жените и децата, повишаването на осведомеността и застъпничеството за правата на човека на местно, национално и европейско ниво, Гърция.
 • APHVF/SPAVO – Асоциация за превенция и справяне с насилието в семейството, е неправителствена организация, която предоставя подкрепа на жертви и извършители на насилие и дейности за повишаване на осведомеността на широката общественост, Кипър.
 • WWP EN – Европейска мрежа за работа с извършители на домашно насилие, Германия и Европа.

Ресурси:

Impact Toolkit

Оперативен протокол:
Български
Хърватски;
Италиански

Свържете се:

Dimitra Mintsidis
WWP European Network
d.mintsidis@work-with-perpetrators.eu

Нина Николова
Асоциация НАЯ, България naia_s@abv.bg

Проект „Устойчива подкрепа за жертви на домашно насилие в условията на COVID – 19”

Цел:

Осигуряване на непрекъсната и качествена помощ на жени и деца, жертви на домашно насилие в област Търговище, чрез подкрепа на персонала на Асоциация НАЯ за запазване на психичното здраве на екипа и повишаване на организационната устойчивост в условията на COVID – 19.

Проектът се изпълнява със средства от Фонд в подкрепа на организации, работещи с жени и деца, преживели насилие на фондация BCause. Фондът се финансира от фондация King Baudouin.

КРИЛА ЗА САМОТНИТЕ МАЙКИ

Проект „КРИЛА за самотните майки“ ще помогне на 19 семейства, в които жени, пострадали от домашно насилие, сами отглеждат децата си да преодолеят трудностите след кризата с COVID-19.

Резюме на проекта ТУК

Проект „Пандемията ще свърши. Домашното насилие – Не!“

финансиран от Министерство на правосъдието на Р България (Договор №  93-00-154/08.06.2020 г.).

Дългосрочна цел на проекта е: Превенция и предотвратяване на домашното насилие в област Търговище за преодоляване на негативните последици от продължителната социална изолация и икономическите трудности за пострадалите, в следствие на кризата с COVID-19.

Резюме на Проекта ТУК

Проект „Подкрепа на семейства и ученици доброволци за превенция на насилието над деца”

Проектът се осъществява с подкрепата на  Фондация „Работилница за граждански инициативи“, с финансовата подкрепа на Фондация „Оук”

Водеща организация: Сдружение „Асоциация НАЯ” Търговище

Партньорска организация: Сдружение „Център Мария” Горна Оряховица

Времетраене: февруари 2020 – февруари 2022

Резюме на проекта ТУК

This project is funded by the REC 
Programme of the European Union (2014-2020)

 

ПРОЕКТ „ВЪЛШЕБНИТЕ ПРИКАЗКИ”

Координатор: Сдружение „Асоциация НАЯ” гр. Търговище

Партньори: Женски център в град Кардица, Гърция и Международната организация за защита на децата, департамент в град Генуа, Италия

Проектът ще работи за предотвратяване на насилието и за равнопоставеност на жените и мъжете, чрез възпитание на децата в ранна възраст в дух на взаимно уважение и зачитане, и преодоляване на стереотипите, които създават неравенства между двата пола.

Резюме на проекта ТУК