Основната цел на проекта е подобряване на безопасността и благосъстоянието на децата, преживели домашно насилие, чрез повишаване на ефективността на програмите за работа извършители в България за дефиниране и прилагане на модел, ориентиран към безопасността на децата при оценката и управлението на случаите на насилие в семейството, в които участват деца.

Дейности:

Изследване и анализ на работещи Програми за извършители в България относно съществуването и прилагането на политики и процедури за закрила на детето – добри практики, пропуски, предизвикателства и предложения. Изследването ще се извърши на локално и на национално ниво чрез онлайн проучване, интервюта и фокус-група с всички заинтересовани страни – пострадали, извършители, професионалисти от услугите, консултанти, специалисти от други институции, които работят по случаи на домашно насилие.

Изработване на методология и практически инструменти за защита на децата при работа с извършители на домашно насилие – шаблон на Политика за закрила на детето, въпросник за оценка на риска, протокол за поведение, формуляр за докладване, макет на междуинституционално споразумение. Експерти ще разработят методически материали за специалисти, които работят в програми за извършители на домашно насилие за включване на теми, които касаят защитата на децата в работата с бащи, които извършван насилие

Изграждане на капацитет на професионалистите за прилагане на Политики и процедури за закрила на детето при работа с извършители на домашно насилие. Щ се проведе обучение на 20 професионалисти от цялата страна. Обучението ще има теоретична и практическа част и воля и ще представя общата рамка за интегриране на политиката за закрила на детето в работа с извършители на домашно насилие. Професионалистите ще бъдат обучени как да използват практическите инструменти при пряката им работа извършители.

Разпространение на информация и комуникационни материали. Пакета от обучителни материали ще бъде разпространен онлайн до организации от България, които предоставят Програми за подкрепа на жертви на домашно насилие и Програми за работа с извършители.

Целева група: Специалисти от Програми за подкрепа на пострадали от домашно насилие и Програми за работа с извършители на домашно насилие в България (около 60 професионалисти)

Тази публикация е финансирана от Европейския съюз. Изложените в нея възгледи и изразени мнения обаче са само на авторите и не е задължително да отразяват тези на Европейския съюз или Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие. Нито Европейския съюз, нито Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие може да носи отговорност за тях.


Повече от 50 професионалисти ще участват в проучване на съществуващите програми за работа с извършители на домашно насилие в България. Такова изследване се прави за първи път в страната и освен специалистите в него ще бъдат обхванати още пострадали от домашно насилие и извършители на домашно насилие. Акцентът в проучването ще бъде безопасността на децата. То се реализира в рамките на проект „Прилагане на модел за работа с извършители на домашно насилие в България, ориентиран към гарантиране безопасността на децата“, се реализира от „Асоциация НАЯ“ и е финансиран от ЕС чрез Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие WWP EN.

„Оценката на нуждите и риска за децата, живеещи в ситуация на домашно насилие, е сериозно предизвикателство за много от програмите за извършители. Инструментите за оценка на риска, които се използват от тези програми, много често се фокусират главно върху рисковете за жените. Предполага се, че работата с пострадалата и с извършителя косвено ще осигури промени в живота на децата. Това е така, но подобен подход не съответства на специфичните и много сложни нужди на децата в ситуация на насилие.“, обясни ръководителят на проекта Светла Сивчева.

Тя допълни, че в проучването ще участват организации, които изпълняват такива програми; клиенти на програмите и техни партньорки/бивши партньорки; консултанти, супервизори и професионалисти от институции.

От проучването ще бъзе изготвен анализ.


В ОНЛАЙН ПРОУЧВАНЕТО участваха 34 организации от България, които предоставят услуги за подкрепа на пострадали и/или програми за работа с извършители. Изследването е в рамките на проект „Прилагане на модел за работа с извършители на домашно насилие в България, ориентиран към гарантиране безопасността на децата“, се реализира от „Асоциация НАЯ“ и е финансиран от ЕС чрез Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие WWP EN.

0%

Над 70 % от организациите, участвали в проучването, са категорични, че работата с извършителите на домашно насилие се отразява върху децата. Тези, които предоставят основно услуги за деца са посочили, че това влияе върху техните действия към останалите членове на семейството.

Голяма част от организациите отбелязват, че интервенциите по отношение на извършителя на домашно насилие влияят върху емоционалното състояние на децата. Подчертава се, че децата свидетели на конфликти и насилие са жертви на насилие, а работата с извършителя се отразява пряко върху децата или непряко чрез продължаващите отношения с майката. Посещението на програма като мярка по ЗЗДН се отразява върху процедурите, свързани с упражняване на родителските права, както и върху оценките на психолозите в хода на тези процедури. Отбелязва се също фокуса върху осигуряване на безопасност на децата и контрол върху спазването на ограничителните мерки, ако има такива, с цел предотвратяване на рецидиви на насилието. Организациите които основно подкрепят деца посочват, че работят с техните родители и близко обкръжение информативно и терапевтично за укрепване на връзките  и повишаване на родителските умения, прилагайки подход центриран върху безопасността и най-добрия интерес на детето.

Около 15 % от анкетираните посочват, че работата с извършители се отразява в определени случаи върху децата. Примерите са за предприемане на мерки за ограничаване на контактите с децата в пълна степен или чрез провеждане на контролирани телефонни разговори и срещи на живо.

Над 82% от участниците в проучването споделят, че при работата с извършителите на домашно насилие се поставя фокус върху безопасността на децата. Един от примерите е за провеждане на специализирани сесии с клиента относно върху правата на децата и правната рамка, както и поставяне на темите за преживяванията на децата в ситуация на насилие. Посочва се също работа по повишаване на информираността на извършителя относно влиянието на извършваното насилие върху психическото и емоционално състояние на децата му. Оценката на риска в началото, както и последващата й актуализация се посочват като инструмент за фокусиране върху безопасността на децата. На база на тази оценка се изготвя план за сигурност. Други такива инструменти посочени от анкетираните са Етичния кодекс на работещите с деца, Етичния кодекс на ангажираните в предоставяне на социални услуги, вътрешни Политики и Процедури, които са разработени върху принципите и ценностите касаещи закрилата на детето.

28 % от участниците споделят, че се фокусират върху безопасността на децата само в определени случаи. Работи се на база на оценка на актуалната житейска ситуация и отношенията извършител – дете. В зависимост от това съдържанието на програмата за извършители се адаптира към конкретния клиент. Проследява се текущо промяната на отношенията между извършителя и детето, както и между него и партньорката/бившата партньорка. Ако пострадалите посещават услуга за подкрепа с осъществява връзка с нея за проследяване на въздействието на програмата. 

0%
0%
0%

55% от организациите посочват, че прилагат подходи, ориентирани към защитата на децата в работата с извършители на домашно насилие във всички случаи, 30% в определени случаи, а 15 % са дали отрицателен отговор или не могат да преценят. Посочените подходи за свързани с изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на детето и планиране на дейности за подкрепа, насочването на детето към специализирана услуга, свикването на мултидисциплинарен екип, оценка на психо-емоционалното състояние на детето при осъществяване на контакт с извършителя, повишаване на уменията на извършителя да удържат гнева и да не прилагат насилие. Всяка пета организация, участвала в проучването, споделя, че няма механизми, които да гарантират безопасността на децата в работата с извършители на домашно насилие. Останалите посочват наличието на вътрешни политики и процедури, които прилагат.

По-голяма част от анкетираните организации посочват, че нямат инструменти за измерване ефективността на Програмата за работа с извършители на домашно насилие по отношение безопасността на децата. Там където съществуват такива инструменти те са свързани с индикаторите в оценката на потребностите на детето, тестове в началото и в края на програмата, формуляри за приключване на случай.

Тази публикация е финансирана от Европейския съюз. Изложените в нея възгледи и изразени мнения обаче са само на авторите и не е задължително да отразяват тези на Европейския съюз или Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие. Нито Европейския съюз, нито Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие може да носи отговорност за тях.


0

Средната оценка на ефективността на Програмата за работа с извършители на домашно насилие на Асоциация НАЯ по отношение на безопасността на децата е 3,18 по скалата от 1 до 4 (1 - не е ефективна, 2 - по-скоро не е ефективна, 3 - по-скоро е ефективна, 4 – ефективна е).

0

3,25 е средната оценка, дадена от представители на институциите. Най-високата оценка е от представител на Полицията, с мотива, че в практиката му няма регистриран случай на рецидив на домашното насилие за извършител, който е бил в Програмата.

0

Средната оценка, дадена от супервизорите, е 3. От една страна мотивите са, че организацията е единствената, която предлага такъв тип интервенция с извършителите на домашно насилие, от друга се посочва нуждата от по-голяма продължителност, обогатяване на инструментариума и допълнителна квалификация на консултантите. 

0

3,5 е средната оценка, дадена от пострадалите. Тя се базира на прекия им опит в ситуацията на домашно насилие. Отчита се пълна ангажираност на всички специалисти, включително тези от Програмата за извършители, с безопасността на пострадалите. Отбелязва се по-голяма успеваемост в промяна на отношението на извършителя към децата, отколкото към бившата партньорка.

0

Оценката на извършителя е 3 с мотива, че има положителен ефект от пряката работа с него. Все пак не дава максимална оценка заради усещането си, че в рамките на целия случай на домашно насилие организацията е била пристрастна и в по-голяма степен е работи в защита на правата на бившата му партньорка.

Средната оценка на консултантите е 3 с предложение да се работи по усъвършенстване на Програмата с разширяване на темата за децата и тяхната безопасност.

Тази публикация е финансирана от Европейския съюз. Изложените в нея възгледи и изразени мнения обаче са само на авторите и не е задължително да отразяват тези на Европейския съюз или Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие. Нито Европейския съюз, нито Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие може да носи отговорност за тях.


АНАЛИЗ ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ НА ПРОГРАМИ ЗА РАБОТА С ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

Настоящият анализ обръща специално внимание на децата, които са засегнати от домашно насилие и отчитането на техните нужди и потребности във всички етапи на работата с извършителите. Това е много важно, като се има предвид, че тази група деца са силно уязвими и са изправени пред множество рискове. Работата с извършителите оказва силно влияние върху техния живот и перспективата за тяхната безопасност следва да присъства в различните елементи на Програмите за извършители -  оценка на риска, оценка на потребностите, планиране и управление на случая, предоставяне на подкрепа, проследяване и оценка на ефективността.

Тази публикация е финансирана от Европейския съюз. Изложените в нея възгледи и изразени мнения обаче са само на авторите и не е задължително да отразяват тези на Европейския съюз или Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие. Нито Европейския съюз, нито Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие може да носи отговорност за тях.


От днес стартира работата на експертна група, която ще разработва политики и процедури за защита на децата при работата с извършители на домашно насилие. В нея участват професионалисти от цялата страна, които подкрепят пострадали от домашно насилие и работят с извършители. Дейността е част от проект „Прилагане на модел за работа с извършители на домашно насилие в България, ориентиран към гарантиране безопасността на децата“, се реализира от „Асоциация НАЯ“ и е финансиран от ЕС чрез Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие WWP EN.

Тази публикация е финансирана от Европейския съюз. Изложените в нея възгледи и изразени мнения обаче са само на авторите и не е задължително да отразяват тези на Европейския съюз или Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие. Нито Европейския съюз, нито Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие може да носи отговорност за тях.


9 октомври 2023 г.

Какви са действащите в момента политики и подходи за гарантиране на безопасността на децата при работа с извършители на домашно насилие.

Тази публикация е финансирана от Европейския съюз. Изложените в нея възгледи и изразени мнения обаче са само на авторите и не е задължително да отразяват тези на Европейския съюз или Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие. Нито Европейския съюз, нито Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие може да носи отговорност за тях.


26 октомври 2023 г.

Днес беше последната среща на експертната група, която работеше по политиката за закрила на детето в работата с извършители на домашно насилие. Ето някой от най-интересните теми, които бяха дискутирани от професионалистите.

 • ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ В КОНТЕКСТА НА НАСИЛИЕ, ОСНОВАНО НА ПОЛА
 • ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПОЛИТИКАТА СПРЯМО ВЪЗРАСТТА НА ДЕЦАТА
 • ПРОЦЕС НА СЪБИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ОЦЕНКАТА НА РИСКА
 • КООРДИНАЦИЯ И СЪТРУДНИЧЕСТВО
 • ИНФОРМИРАНЕ НА ИЗВЪРШИТЕЛЯ
 • ЕТИЧНИ ПРАВИЛА
 • ОНЛАЙН НАСИЛИЕ
 • ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА СЛУЧАЯ
 • РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
 • ВНЕДРЯВАНЕ НА ПОЛИТИКАТА
 • АНГАЖИРАНЕ НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ ДА РАБОТЯТ ПО ТЯХНАТА РОЛЯ НА БАЩИ
 • ПОВИШАВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТТА НА ИЗВЪРШИТЕЛИТЕ ЗА ФОКУСИРАНО ВЪРХУ ПОТРЕБНОСТИТЕ И ИНТЕРЕСИТЕ НА ДЕЦАТА БАЩИНСТВО
 • ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА И ОТГОВОРНОСТТА ЗА НЕГАТИВНИЯ МОДЕЛ НА БАЩИНСТВО, ВКЛЮЧИТЕЛНО ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ
 • ДА СЕ ПОМОГНЕ НА БАЩИТЕ ДА ОЦЕНЯТ ВЪЗДЕЙСТВИЕТО НА ПОВЕДЕНИЕТО СИ И ДА ПЛАНИРАТ БЪДЕЩИТЕ СИ ОТНОШЕНИЯ С ДЕЦАТА

Тази публикация е финансирана от Европейския съюз. Изложените в нея възгледи и изразени мнения обаче са само на авторите и не е задължително да отразяват тези на Европейския съюз или Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие. Нито Европейския съюз, нито Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие може да носи отговорност за тях.


3 ноември 2023 г.

Готов е макета на Политика за закрила на децата при работа с извършители на домашно насилие. Върху него в продължение на един месец работи експертна група от професионалисти от цялата страна. Документът е рамката от процедури и правила, които могат да се използват в Програмите за извършители на домашно насилие в България, като позволява да бъде адаптиран към спецификите на различните организации.

Тази публикация е финансирана от Европейския съюз. Изложените в нея възгледи и изразени мнения обаче са само на авторите и не е задължително да отразяват тези на Европейския съюз или Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие. Нито Европейския съюз, нито Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие може да носи отговорност за тях.


ПРЕДСТОИ ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ПРОГРАМИТЕ ЗА ИЗВЪРШИТЕЛИ НА ДОМАШНО НАСИЛИЕ

20 ноември 2023 г.

На 25 и 26 ноември 2023 г. ще се проведе обучение на 20 професионалисти, които работят с извършители на домашно насилие от цяла България за прилагането на политики и процедури за защита на децата в специализираните програми. Обучението е в 5 модула.

Тази публикация е финансирана от Европейския съюз. Изложените в нея възгледи и изразени мнения обаче са само на авторите и не е задължително да отразяват тези на Европейския съюз или Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие. Нито Европейския съюз, нито Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие може да носи отговорност за тях.


27 ноември 2023 г.

20 психолози и социални работници от цяла България бяха обучавани, как да защитават децата в ситуация на насилие, докато работят с извършителите за корекция на агресивното им поведение. Подкрепата за безопасността и благоденствието на децата е във фокуса на проекта на Асоциация НАЯ, който организацията реализира с подкрепата на Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие (WWP EN)  и Европейската комисия.

Участниците в обучението бяха представители на организации, които подкрепят пострадали от домашно насилие и работят с извършителите, за да няма рецидиви. В рамките на два дни те тренираха как да оценяват риска и да предприемат действия за подкрепа на децата, за да ги пазят от повторно насилие и нови травми.

„Програмите за извършители на домашно насилие в България постепенно трупат все по-голям опит и експертиза. В продължение на седем месеца имахме възможност да съберем добрите практики и предизвикателствата, които стоят пред колегите от цялата страна. Имахме възможност да изработим и да им предложим цялостна методика за защита на децата при работата с извършители на домашно насилие, както и система чрез която да въведат темата за отговорното родителстване и родителските роли. Вярваме, че всички тези инструменти ще са от полза на професионалистите и те ще могат да работят по добре по  тази деликатна и отговорна тема – защитата на децата.“, обясни ръководителят на проекта Светла Сивчева.

В проекта участваха повече от 60 психолози и социални работници от България.

Тази публикация е финансирана от Европейския съюз. Изложените в нея възгледи и изразени мнения обаче са само на авторите и не е задължително да отразяват тези на Европейския съюз или Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие. Нито Европейския съюз, нито Европейската мрежа за работа с извършители на домашно насилие може да носи отговорност за тях.


Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *