Политика за закрила на детето

„АСОЦИАЦИЯ НАЯ“ е неправителствена организация в обществена полза, която работи за защита на правата на децата. Екипът на нашата организация е изцяло посветен на визията, да създадем общество от равноправни граждани, в което отношенията са базирани на толерантност, разбиране и зачитане на човешкото достойнство.

Мисията ни е оказване на психо-социална подкрепа, помощ и консултиране на уязвими групи от общността за постигане на равнопоставеност .

В работата си екипът на „Асоциация НАЯ“ се ръководи от принципа, че всяко дете имат право да бъде предпазено от навреждане, злоупотреба/ насилие и експлоатация, както е регламентирано в Конвенцията на ООН за правата на детето. Благосъстоянието на децата винаги е факторът с най-висок приоритет за хората, които работят в организацията. Съзнаваме, че наша отговорност е да създадем среда, в която децата са ценени и зачитани, техните потребности са от първостепенно значение, а възрастните насърчават тяхното участие.

Ние признаваме важността на родителите, семействата и други обгрижващи лица в живота на децата. Ангажираме се да прилагаме подходи, които насърчават подкрепящата среда около децата, да развиваме ресурса й и да я привличаме за партньор в осигуряването на най-добра грижа за децата.

ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА

Тази Политика е разработена, за да гарантира, че “Асоциация НАЯ” предприема всички възможни мерки за предотвратяване на злоупотребата/насилието над деца. Вероятността служители на организацията, наети експерти, доброволци или партньори да извършат актове на злоупотреба/насилие спрямо деца се възприема сериозно от нашата организация, затова сме отдадени на идеята да работим за предотвратяване на възможните рискове за децата.

Закрилата на детето представлява както екипна, така и лична отговорност. Всички служители ще бъдат запознати с необходимостта от интегриране на закрилата на детето във всички наши дейности. Политиката ще бъде разпространена до всички наши доброволци и партньори и ще стане част от писмените споразумения и договори на организацията с външни изпълнители.

Връзките с всеки, за когото бъде установено, че осъществява взаимоотношения, свързани със злоупотреба/насилие и експлоатация на деца, ще бъдат прекратени.

Основните цели на тази Политика са:

  • Ефективна закрила на децата, с които работим от злоупотреби, включително такива от страна на персонала, доброволците или партньорите на организацията.
  • Намаляване до минимум риска от злоупотреби с деца чрез въвеждането на ясни стандарти и процедури за отношението към децата.
  • Създаване на добри практики и премахване на лошите такива, за да можем всички да работим за среда, която е доказано безопасна и позитивна за децата.

ПРИНЦИПИ

Принципите, в които вярваме са:

  • Отговорност – Ние вярваме, че всички деца имат еднакво право на закрила от насилие и експлоатация и всеки от нас има отговорността да подкрепя закрилата на децата. Като неправителствена организация, която работи с деца, приемаме като наше задължение да полагаме грижи за децата и техните представители. При работата си с външни лица и организации поемаме отговорността Политиката за закрила на детето да бъде неизменна част от отношенията ни.
  • Зачитане – Във всичките си действия по прилагане на настоящата политика и съпътстващите я процедури, организацията ще се ръководи от разбирането, че интересите на детето са най-важни. Екипът, който работи с деца ще зачита техните индивидуални способности, отговорностите, правата и задълженията на родителите, съобразявайки се с техните културни, религиозни и етнически специфики. Ангажимент на организацията е да осигури среда, където децата се чувстват защитени и могат свободно да говорят за всичко, което ги вълнува, без да бъдат дискриминирани или да изпитват срам.
  • Участие – Децата имат право да получават информация, да задават въпроси, да правят избор, и да взимат решения. Те ще бъдат насърчавани да оползотворяват в пълна степен своите заложби, като се предлагат възможности за равен старт на всички. На всички етапи от процеса на работа с децата, те и техните семейства ще бъдат включвани пълноценно в оценките, решенията и тяхното прилагане.
  • Диалог – Ще бъде създадена среда, в която открито се обсъждат въпроси на закрилата на детето, както между възрастните, така и между деца и възрастни. Организацията ще работи за да се даде възможност за открита комуникация, както вътре между членовете на екипа, така и между организацията и нейните партньори, за прилагането на общи политики и практики за закрилата на детето
  • Прозрачност – Всеки новопостъпил член на екипа ще бъде запознат с Политиката на закрила на детето. Това се отнася както до служителите на организацията, така и за нейните доброволци и партньори. Политиката ще бъде публикувана на сайта на организацията.

Политиката за закрила на детето на „Асоциация НАЯ“можете да прочетете ТУК

Child protection policy in English

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *