Политика за защита на личните данни

Настоящата Политика за защита на личните данни се отнася до сайта www.pnaia-tg.com, наричан по-долу за краткост „Уебсайт“, който се управлява и поддържа от Сдружение „Асоциация НАЯ“, с ЕИК № 125534461, с адрес на управление: гр. Търговище, ул. Пирин №12, телефон: (+359 601) 62889, имейл: naia_s@abv.bg

Достъпът и използването от Ваша страна на „Уебсайта“ се уреждат от приложимия закон (ЗЗЛД) и в съответствие с Общия регламент за защита на личните данни (GDPR) и настоящите Политика за защита на личните данни и Политика за използване на „бисквитки“. Моля прочетете ги внимателно.

В качеството си на администратор на лични данни, Сдружение „Асоциация НАЯ“ отговаря на всички изисквания на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR), като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: Сдружение „Асоциация НАЯ“

Адрес на управление: гр. Търговище, ул. Пирин № 12

Адрес на упражняване на дейността: гр. Търговище, ул. Антим I №37

Данни за кореспонденция: гр. Търговище, ул. Антим I № 37

E-mail: naia_s@abv.bg

Телефон.: (+359 601) 6 2889

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни

Име и фамилия: Петя Стефанова

гр. Търговище, ул. Антим I № 37

E-mail: naia_s@abv.bg

Телефон.: (+359 601) 6 2889

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Сдружение „Асоциация НАЯ“ осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

  • Заявка за консултиране и обучение 
  • Писане на коментари и съобщения.

Сдружение „Асоциация НАЯ“ следва следните принципи при обработката на личните данни на Ползвателите.

  • законност и добросъвестност;
  • точна определеност на целите на обработката;
  • съотносимост с целите на обработката;
  • точност и актуалност
  • съгласие на Ползвателите за обработка на данните.

Сдружение „Асоциация НАЯ“ не събира и не обработва лични данни, а Ползвателите не предоставят лични данни, които се отнасят за следното:

  • разкриват расов или етнически произход;
  • разкриват политически, религиозни или философски убеждения, членство в политически партии или организации, сдружения с религиозни, философски, политически или синдикални цели;

Тази политика е осъвременена за последен път на 10.08.2022

Подобни статии

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *